Zapoznaj się z Petycją

My, niżej podpisani, wzywamy przede wszystkim osoby odpowiedzialne ze strony państwa i samorządu terytorialnego, o pilne wsparcie dla Tarnowa i złączonego z nim  tradycyjnymi więzami komunikacyjnymi, gospodarczymi, kulturowymi i społecznymi regionu, rozciągającego się pomiędzy ziemią krakowską a ziemią rzeszowską, od Pogórza Ciężkowickiego na południu aż po okolice ujścia Raby i Wisłoki do Wisły na północy, zamieszkanego przez ok. 700 tysięcy ludzi! Stanowczo dopominamy się szybkiego zapoczątkowania działań, które zapewnią sprawiedliwy rozwój tego regionu i zatrzymają postępującą degradację jego stolicy – Tarnowa!                                                 

Sercem naszego regionu jest stutysięczny Tarnów, którego rozwijane przez dziesięciolecia, wielorakie funkcje regionalne zostały podważone przez zmiany administracyjne z 1999 r. Narzucony wówczas model polaryzacyjno-dyfuzyjny podziału kraju na województwa, okazał się korzystny tylko dla stolic nowych 16 województw, zaś inne ośrodki regionalne, takie jak Tarnów, pozbawił odpowiedniego statusu prawnego i planistycznego, utrudniając im rozwój. Tarnów wykluczono spośród ośrodków pełniących funkcje wyższego rzędu, a więc realizowanych przez tak potrzebne ziemi tarnowskiej nowe instytucje i nowe obiekty sportowo-rozrywkowe, turystyczne, kulturalne, edukacyjne, w tym np. państwową uczelnię z pełnymi prawami akademickimi. Rozdarto zwarty obszar województwa tarnowskiego między dwie nowe wielkie jednostki terytorialne ze stolicami w Krakowie i Rzeszowie. Na dodatek wytyczono wschodnie granice woj. małopolskiego tylko ok. 10 km od Tarnowa, sztucznie odgradzając miasto od części jego naturalnego obszaru funkcjonalnego, otaczającego Tarnów i obliczanego przez ekspertów łącznie na ok. 250 tys. mieszkańców.

Podzielamy opinie ekspertów, według których demograficzny i funkcjonalny regres Tarnowa, jest przede wszystkim skutkiem utraty przezeń statusu wojewódzkiego. Zauważamy, iż tutaj zarobki najczęściej oscylują w granicach najniższego wynagrodzenia a rynek pracy jest skromny i dlatego trudno jest się realizować zawodowo, społecznie a przede wszystkim rodzinnie. Brak dużych inwestorów, którzy chcieliby lokować tutaj swoje biznesy powoduje, że wielu ludzi młodych boi się wiązać przyszłość z naszym miastem – wybiera wyjazd do większych ośrodków i za granicę a w najlepszym razie osiedlenie w gminach ościennych. Koszty społeczne takiej degradacji już są ogromne m.in. w postaci rozerwania więzi małżeńskich, rodzinnych, koleżeńskich, wspólnotowych a jeszcze większe koszty w niedalekiej przyszłości przewidują fachowcy, kiedy to zamiast dzisiejszych stu tysięcy już tylko kilkadziesiąt tysięcy Tarnowian będzie musiało utrzymywać tę samą miejską infrastrukturę, której przecież nikt emigrujący stąd ze sobą nie zabiera. 

Tarnów i region potrzebuje silnej, zasobnej Polski. Polska potrzebuje silnego, zasobnego Tarnowa i związanego z nim regionu!
Dajmy szansę dla Tarnowa i regionu tarnowskiego, wesprzyjmy lokalną Polskę!

Dostrzegając rosnącą wśród mieszkańców świadomość tych problemów i podzielając narastające niezadowolenie społeczne ze skutków utraty przez Tarnów i region tarnowski statusu wojewódzkiego a także na podstawie wyników najnowszych analiz specjalistów z dziedziny przestrzennego zagospodarowania kraju, stanowczo domagamy się pilnego podjęcia działań kompetentnych organów państwowych i samorządowych, przywracających temu miastu i regionowi odpowiednią rangę, nie tylko w aktach prawnych i dokumentach planistycznych, ale przede wszystkim w rzeczywistości. Dobrą, wyjściową podstawą planistyczną dla Tarnowa jest obowiązująca Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, uznająca to miasto za ośrodek regionalny, jedyny obok Krakowa w województwie małopolskim. Nadzieję daje też wzmocnienie funkcji Tarnowa jako ważnego krajowego węzła komunikacyjnego w rządowych planach budowy linii kolejowej Kielce – Tarnów – Nowy Sącz i dalej na południe Europy, jako elementu sieci połączeń z budowanym Centralnym Portem Komunikacyjnym. Liczymy również bardzo na krytyczne wnioski z trwających od kilku lat rządowych analiz kształtu oraz efektywności obecnego podziału kraju na województwa i powiaty. Chcemy też dołączyć do podobnych inicjatyw społecznych, które mają miejsce np. w Częstochowie, Radomiu, Koszalinie, Kaliszu.

W istniejącym stanie prawnym, oczekując wytrwale na uwzględnienie w przyszłości Tarnowa jako ośrodka większej jednostki terytorialnej, zdecydowanie opowiadamy się za deglomeracją tak na szczeblu wojewódzkim jak i krajowym. Rozproszenie instytucji wojewódzkich pomiędzy miasta nie będące stolicami województw byłoby dużym wsparciem dla ośrodków takich jak Tarnów, który mógłby stać się siedzibą niektórych z najważniejszych instytucji wojewódzkich zamiast Krakowa. Rozwój informatyki, szybkich sieci, komunikacji publicznej powoduje, że wiele zadań może z sukcesem być realizowanych poza metropolią. Deglomeracja to krok w dobrym kierunku a jednocześnie realizacja rządowej strategii zrównoważonego rozwoju kraju. Jako społeczność jesteśmy na to gotowi. Ciągle jeszcze posiadamy odpowiedni potencjał, który pozwoli na utrzymanie wysokiej jakości usług administracyjnych, świadczonych w Tarnowie. Mamy dobre kadry, jeszcze aktywne zawodowo a wywodzące się ze struktur dawnego woj. tarnowskiego. Mamy młodzież, solidnie wykształconą, która chętnie i kompetentnie podejmie pracę w administracji. 

Dziś – deglomeracja w województwie małopolskim,
jutro – zrównoważony podział administracyjny kraju z Tarnowem jako stolicą regionalnej jednostki terytorialnej!

Akcja Deglomeracja

**twój podpis**

Podziel się tym ze znajomymi:

   

Petycja tradycyjna

INFORMACJE O ZBIÓRCE

Wesprzyj naszą inicjatywę zbierając podpisy pod petycją w miejscu zamieszkania, zakładzie pracy lub wśród znajomych. Wspólnie osiągniemy sukces dla Tarnowa i naszego regionu.

Zebrane podpisy prosimy przesłać lub dostarczyć pod adres :

Polskie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół-Świat Pracy

Akcja Deglomeracja skr. poczt. 48

33-110 Tarnów 2

DLACZEGO TARNÓW POWINIEN BYĆ STOLICĄ REGIONU

Obecność urzędów

administracji publiczne

Obecność uczelni

o randze akademickiej

Własny budżet

na rozwój

Obecność instytucji badawczych

centrów transferu technologii

Obecność placówek kulturalny

najwyższej rangi 

Wesprzyj nas!